O nás

Záměrem NF DAMU je kontinuálně zvyšovat úroveň divadelního umění a vytvářet prostor a podmínky pro uplatnění nových talentů.

Zakladatelem Nadačního fondu DAMU, kterým je Akademie múzických umění v Praze, dlouhodobě poskytuje a udržuje vysokou kvalitu a úroveň vzdělávací činnosti v oblasti dramatického umění a aktivně podporuje své studenty formou grantů, studijních a pracovních stáží nebo stipendií. Studenti se v rámci svého studia účastní programu ERASMUS, kdy vyjíždějí za novými zkušenostmi do zahraničí. Praxi v oboru získávají studenti již během studia v rámci školního divadla DISK nebo na divadelních tuzemských či zahraničních festivalech. DAMU poskytuje širokou nabídku vzdělávacích aktivit, mimořádný odborný potenciál v podobě svých pedagogů a akademických pracovníků a individuální přístup ve výuce.

Posláním vzniklého Nadačního fondu DAMU je podpořit a posílit vzdělávání na nejvyšší mezinárodní úrovni a uchovat tak tuto tradici vysoké kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti v oblasti divadelního umění v České republice.

Současně si Nadační fond DAMU klade za cíl podporovat zajímavé, inovativní tvůrčí projekty v oblasti divadelního umění, které se zaměřují jak na tradiční přístupy, tak na specifické či moderní trendy v oblasti kultury, živého umění a divadelní tvorby.    

NF DAMU proto cílí podporu zejména:

  • na podporu inovativních, tvůrčích, vzdělávacích a pedagogických aktivit v divadelní oblasti,
  • na podporu divadelních aktivit studentů divadelních oborů, např. jejich projektů či kulturních akcí,
  • na podporu výjimečně nadaných studentů DAMU a divadelních oborů formou přímé finanční pomoci k dosažení hlubšího vzdělávání, například formou stáží v divadelních institucích doma i v zahraničí,
  • na absolventy divadelních oborů s cílem podpořit jejich uplatnění v praxi a tím i další rozvoj oblasti divadelního umění
  • ocenění mimořádných studijních a tvůrčích děl a výkonů v divadelní oblasti.

Zkušenost vysokých škol je taková, že mnoho vynikajících absolventů někdy i mnoho let po skončení studia pracuje v oborech, které nevystudovali. Divadelní obor je úzce specializovaný, plnohodnotné uplatnění v praxi je často pro absolventy obtížné, pokud se např. výrazně neprofilovali již během studia. NF DAMU chce svojí činností těmto tendencím čelit, a to tím, že studenty již během studia podpoří v jejich divadelních projektech a stážích, a čerstvým absolventům rovněž umožní např. praktickou stáž v divadelní instituci vytvořením finančních podmínek pro její realizaci. NF DAMU klade důraz také na vzdělávání pedagogů divadelních oborů a na realizaci vzdělávacích workshopů v divadelní oblasti. NF DAMU si také klade za cíl pomáhat studentům plně se soustředit na své studium a oceňovat mimořádné studijní a tvůrčí počiny v oblasti divadelní tvorby. Celkově je záměrem NF DAMU rozšířit portfolio praktických zkušeností studentů, zlepšit jejich znalosti a dovednosti a ve výsledku zvýšit konkurenceschopnost v domácím i mezinárodním kontextu, pedagogům vytvořit to nejlepší studijní prostředí a posílit prestiž DAMU jako excelentní umělecké školy.

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 19. června 2019.